AI Football GGO Episode 039 – Tranpping Titan and Satellite