Kikoriki Episode 084 – MINUS Christmas tree, PLUS snow..