Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa Season 01 Episode 004 – Another Fine Mesa