Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa Season 02 Episode 013 – The Wild Wild Pes