Yvon of the Yukon Episode 10 – Million Dollar Moron